วันอังคาร, สิงหาคม 21, 2018
หน้าแรก หน้าแรก 2552-5-29_จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์

2552-5-29_จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์

พระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

พระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เรื่องน่ารู้ ประมวลจริยธรรม มจร

ดาวน์โหลดประมวลจริยธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คลิก NOW