วันเสาร์, กันยายน 18, 2021
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย

สำนักงานสภา มหาวิทยาลัย

8 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

การประเมินสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คู่มือ การประเมินสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมเล่ม คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานตาม มาตรา ๑๙ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและประเมินผลของสภามหาวิทยาลัย คู่มือฉบับนี้เป็นองค์ความรู้ หลักการและขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๙ และยังเป็นการสร้างกรอบแนวคิดในการติดตามประเมินผลต่อไป

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ประจำหลักสูตร

คู่มือ...หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศใช้เพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงได้จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และเป็นแบบอย่างในการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ในแต่ละหลักสูตร ในแต่ระดับการศึกษา พระครูสิริสารบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จรรยาบรรณการปฏิบัติงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

***คู่มือการปฏิบัติงานจรรยาบรรณบุคลากรสำนักงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีหน้าทีเป็นส่วนสนับสนุนด้านการศึกษา ในระดับสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ถือเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับต้น ๆ หากบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนมี่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากร และนิสิตในมหาวิทยาลัย ย่อมจะส่งผลให้การพัฒนานักศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติในอนาคต สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมและกำกับดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   พระครูสิริสารบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๗

๑๘ วาระการประชุม ๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาใหนิสิตทกำลังจะพ้นสภาพ ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรอภิธรรมบัณฑิต ๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร ๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติม (ป.ธ. ๓.) ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแผนการรับนิสิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ๔.๙ เรื่อง...