วันพฤหัส, มิถุนายน 20, 2019
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ Amornsiri Ounlamai

Amornsiri Ounlamai

11 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงลงพระนามในพระบัญชาแต่งตั้งพระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ลงนามแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีหรือคณบดี ตามความในมาตรา ๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๗ รูป ประกอบด้วย พระราชวรเมธี              รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระสุวรรณมธาภรณ์     ...

นัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ...

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา