วันอาทิตย์, เมษายน 21, 2019
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ Amornsiri Ounlamai

Amornsiri Ounlamai

10 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

พระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ลงนามแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีหรือคณบดี ตามความในมาตรา ๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๗ รูป ประกอบด้วย พระราชวรเมธี              รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พระสุวรรณมธาภรณ์     ...

นัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ...

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ๗/๒๕๖๑ เป็นวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ ชั้น  ๔  ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดนครศรีอยุธยา