วันเสาร์, ธันวาคม 15, 2018
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ Amornsiri Ounlamai

Amornsiri Ounlamai

7 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

นัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ...

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันพุธที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง ๗/๒๕๖๑ เป็นวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระธรรมสุธี นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ ณ ชั้น  ๔  ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดนครศรีอยุธยา

พระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

พระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ)สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก