วันพฤหัส, ธันวาคม 1, 2022
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ Amornsiri Ounlamai

Amornsiri Ounlamai

29 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา

โดยที่เป็นการสมควรให้มีประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสาหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิดการปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ตลอดจนการดำรงตนในการกระทำความดีและละเว้นความชั่ว จึงกำหนดประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้ (๑) ยึดมั่น ส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ รักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ (๒) ซื่อสัตย์สุจริต...

แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดี ซึ่งเป็นพระภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของอธิการบดี” มาตรา ๑๘ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย กำหนดว่า “สภามหามหาวิทยาลัย อาจแต่งตั้งรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี ไม่เกิน สองรูปหรือคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการมหาวิทยาลัยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำเสนอแนะของอธิการบดี” จึงเสนอผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑. พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร....

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เครื่องแบบบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องแบบบุคลากร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเครื่องแบบบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ และจรรโลงไว้ซึ่ง ความภาคภูมิใจสมศักดิ์ศรีแห่งมหาวิทยาลัย 2542ประกาศเรื่องเครื่องแบบบุคลากรมหาวิทยาล

พระบัญชาแต่งตั้งอธิการบดี มจร

ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ), ศ.ดร. เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมทั้งดำเนินการขอให้สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ความทราบแล้ว นั้น บัดนี้ได้มีพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแต่งตั้ง พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ), ศ.ดร. เป็นอธิการบดี...