วันพฤหัส, พฤศจิกายน 26, 2020
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ Amornsiri Ounlamai

Amornsiri Ounlamai

17 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

กรรมการสภามหาวิทยาลัยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทย ซึ่งได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและวงวิชาการเป็นส่วนรวม และเพื่อให้นโยบายนี้บรรลุผล สำเร็จด้วยดี วช. จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในแต่ละสาขา วิชาการเป็นประจำทุกปีโดยได้ทำการคัดเลือกนักวิจัยที่มีจริยธรรมและมี คุณสมบัติเหมาะสมเป็นที่ยอมรับ และยกย่องในวงวิชาการมีผลงานวิจัยสร้างคุณประโยชน์ต่อวงวิชาการและประชาชน สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น วช. จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในแต่ละ สาขาวิชาการเป็นประจำทุกปี           การให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เป็นนโยบายและกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น...

ถวายมุทิตาสักการะอายุวัฒนมงคลพระเทพปวรเมธี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มจร ขอน้อมถวายมุทิตาสักการะ พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. (ป.อ. พรหฺมรํสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เนื่องในวาระอายุวัฒมงคล ๖๒ ปี วันที่ ๕ พฤษจิกายน ๒๕๖๓ ด้วยความเคารพยิ่ง

ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์~เจริญจิตภาวนาทุกวันจันทร์แรกของเดือน

#ขอเชิญชวนพี่น้องชาวเลือดสีชมพู ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์~เจริญจิตภาวนา ทุกวันจันทร์แรกของเดือน ตั้งแต่9.00น. เป็นต้นไป ณ อาคารวิปัสสนาธุระ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา