วันพฤหัส, มิถุนายน 24, 2021
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ Amornsiri Ounlamai

Amornsiri Ounlamai

20 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องผลการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีมาก และผู้มีคุนูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องผลการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีมาก และผู้มีคุนูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ คัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีมาก และผู้มีคุนูปการต่อการใช้ภาษาไทย ต่อเนื่องทุกปี นั้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกที่ใช้ภาษาไทยอย่างเป็นประจักษ์อย่างกว้างขวางผู้มีผลงานสร้างสรรค์ด้านภาษาไทย ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกผู้ที่สมควรยกย่องอย่างยิ่ง ด้านคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย คือ ๑) พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ) คณบดีคณะพุทธศาสตร์...

รางวัลโล่เกียรติยศ (ATI AWARD 2020)

รางวัลโล่เกียรติยศ (ATI AWARD 2020) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ITA Awards ๒o๒o) หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมให้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัยได้เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในด้านการบริหารงานโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการสร้างระบบคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร และเป็นหน่วยงานที่เป็นความหวังของประเทศชาติและประชาชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไป เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความโปร่งใสให้กับประเทศไทยในสายตาของนานาอารยะประเทศ และยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions...

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ฉบับที่ ๑๐

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ฉบับที่ ๑๐ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๕

จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๕ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

วิสาขบูชา มหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

เชิญร่วมกิจกรรมออนไลน์ วันวิสาขบูชา ในวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรม เปิดชมสวนพุทธเกษตร ปลูกต้นไม้มงคล สวดมนต์ ไหว้พระ และเวียนเทียน ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา