วันจันทร์, พฤศจิกายน 18, 2019
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ Amornsiri Ounlamai

Amornsiri Ounlamai

14 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

การจัดการความรู้

1.KM 2.KM การดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 3.KM

แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงลงพระนามในพระบัญชาแต่งตั้งพระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒