วันพฤหัส, สิงหาคม 13, 2020
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ Amornsiri Ounlamai

Amornsiri Ounlamai

17 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

!จดหมายข่าว

จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑

องค์ความรู้ และกระบวนงาน

ขั้นตอนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย เสนอ ดร.ญาศุมินท์ ขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย เสนอนาย ธวัชชัย 

ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๗ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

!จดหมายข่าว