วันเสาร์, ธันวาคม 4, 2021
หน้าแรก ผู้เขียน โพสต์ของ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี

45 โพสต์ 0 ความคิดเห็น

กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกำหนดให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้โดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการดำเนินการที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยต้องกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม...

จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๐มติประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๐ มติประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศสำนักนายรัฐมนตรี

ประกาศสำนักนายรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งราชบัณฑิต มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท บรรณรุจิ เป็นราชบัณฑิตประเภทวิชาปรัชญา สาขาศาสนศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท บรรณรุจิ