วันอังคาร, มิถุนายน 28, 2022
หน้าแรก ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

73-2565 กำหนดพิธีประสาทปริญญา 2565 กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้ดังนี้ วัน-เดือน-ปี กิจกรรม วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ปาฐกถา/พิธีซ้อมรับปริญญา วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พิธีซ้อมรับปริญญา วันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พิธีประสาทปริญญา ประกาศ  ณ  วันที่         พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ (พระพรหมวชิราธิบดี) นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย