วันพุธ, กันยายน 23, 2020
หน้าแรก ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ไม่มีโพสต์ที่แสดง

!จดหมายข่าว

จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ฉบับที่ ๑

องค์ความรู้ และกระบวนงาน

ขั้นตอนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย เสนอ ดร.ญาศุมินท์ ขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย เสนอนาย ธวัชชัย 

ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๗ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

!จดหมายข่าว