วันพุธ, กันยายน 28, 2022
หน้าแรก การประชุมสภามหาวิทยาลัย

การประชุมสภามหาวิทยาลัย

แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดี ซึ่งเป็นพระภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของอธิการบดี” มาตรา ๑๘ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย กำหนดว่า “สภามหามหาวิทยาลัย อาจแต่งตั้งรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี ไม่เกิน สองรูปหรือคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการมหาวิทยาลัยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำเสนอแนะของอธิการบดี” จึงเสนอผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑. พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร....

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เครื่องแบบบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๒

เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องกับ เครื่องแบบบุคลากร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย เห็นสมควรออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องเครื่องแบบบุคลากรมหาวิทยาลัยเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการปฏิบัติภารกิจของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ และจรรโลงไว้ซึ่ง ความภาคภูมิใจสมศักดิ์ศรีแห่งมหาวิทยาลัย 2542ประกาศเรื่องเครื่องแบบบุคลากรมหาวิทยาล

พระบัญชาแต่งตั้งอธิการบดี มจร

ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ), ศ.ดร. เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมทั้งดำเนินการขอให้สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ความทราบแล้ว นั้น บัดนี้ได้มีพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแต่งตั้ง พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ), ศ.ดร. เป็นอธิการบดี...

ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดชื่อปริญญาในสาขาวิซาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิซาของมหาวิทยาลัยหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นการเพิ่มติม เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) และมาตรา ๕๔. วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔- และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม...