วันอาทิตย์, เมษายน 11, 2021

จดหมายข่าวจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ปีที่2ฉบับที่2

จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ปีที่2ฉบับที่2 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่2/2564เมื่อวันพุธที่24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

อายุวัฒนมงคลกาล พระครูสิริสารบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มจร น้อมถวายมุฑิตาสัการะ เนื่องในวันอายุวัฒนมงคล ในวันที่16กุมภาพันธ์ แด่...

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID – 19) (ฉบับที่ ๕)

ประกาศฉบับที่5 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - ๑๙ (COVID - 19) (ฉบับที่ ๕)

จดหมายข่าวจดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ปีที่2ฉบับที่1

จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ปีที่2ฉบับที่1 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่1/2564เมื่อวันพุธที่27มกราคมพ.ศ.2564