วันจันทร์, กรกฎาคม 13, 2020

จดหมายเหตุรายปี 2019

ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๗ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

การจัดการความรู้

1.KM 2.KM การดำเนินการประชุมสภามหาวิทยาลัย 3.KM

แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงลงพระนามในพระบัญชาแต่งตั้งพระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒