วันเสาร์, มกราคม 22, 2022

จดหมายเหตุรายปี 2021

แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี

อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๒๗ อธิการบดีมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ (๑) บริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดรวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย (๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย (๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการนิสิต (๔ ) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนอาจารย์...

จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ปีที่ 2 ฉบัยที่ 12 วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุม ศาลาการเปรียญ ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ          ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ       ...

ปฎิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปฏิทินการประชุมสภามหวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๕                 เพื่อให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔...

กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การกำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสังกัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกาศกำหนดให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้โดยคำนึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการดำเนินการที่ผ่านมาของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยต้องกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม...