วันพฤหัส, มิถุนายน 24, 2021

จดหมายเหตุประจำวัน มิถุนายน 2, 2021

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องผลการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีมาก และผู้มีคุนูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องผลการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีมาก และผู้มีคุนูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ คัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีมาก และผู้มีคุนูปการต่อการใช้ภาษาไทย ต่อเนื่องทุกปี นั้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกที่ใช้ภาษาไทยอย่างเป็นประจักษ์อย่างกว้างขวางผู้มีผลงานสร้างสรรค์ด้านภาษาไทย ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกผู้ที่สมควรยกย่องอย่างยิ่ง ด้านคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย คือ ๑) พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ) คณบดีคณะพุทธศาสตร์...

รางวัลโล่เกียรติยศ (ATI AWARD 2020)

รางวัลโล่เกียรติยศ (ATI AWARD 2020) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ITA Awards ๒o๒o) หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมให้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัยได้เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในด้านการบริหารงานโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการสร้างระบบคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร และเป็นหน่วยงานที่เป็นความหวังของประเทศชาติและประชาชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไป เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความโปร่งใสให้กับประเทศไทยในสายตาของนานาอารยะประเทศ และยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions...

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ฉบับที่ ๑๐

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) ฉบับที่ ๑๐ ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๕

จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๕ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

วิสาขบูชา มหาจุฬาลงกรณราชูทิศ

เชิญร่วมกิจกรรมออนไลน์ วันวิสาขบูชา ในวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป โดยมีกิจกรรม เปิดชมสวนพุทธเกษตร ปลูกต้นไม้มงคล สวดมนต์ ไหว้พระ และเวียนเทียน ณ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา