วันอาทิตย์, สิงหาคม 14, 2022
หน้าแรก 2022 กรกฎาคม

จดหมายเหตุรายเดือน กรกฎาคม 2022

ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสำหรับสาขาวิชา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดชื่อปริญญาในสาขาวิซาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิซาของมหาวิทยาลัยหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นการเพิ่มติม เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๒) และมาตรา ๕๔. วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔- และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม...

การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้การแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองต่อการดำเนินงานตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ในปัจจุบันได้ จึงเห็นสมควรแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติ่ม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔ㆍ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม...

การจัดตั้งมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง #การจัดตั้งมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๖๕ เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาสัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ มาตรา ๓๙ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔. และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน...

การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี

#ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรี พุทธศักราช ๒๕๖๕      เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ มาตรา ๑๙ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔- และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่...

แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี       สืบเนื่องจากการที่ได้มีพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมมาปญโญ), ศาสตราจารย์ เป็นอธิการบดีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) (๒) และ...