วันพฤหัส, มีนาคม 30, 2023

จดหมายเหตุประจำวัน กันยายน 20, 2022

กำหนดระยะเวลาขอพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ฯ ประจำปี

ด้วยมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบการกำหนดระยะเวลาขอพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง พระราชาคณะ และพระครูสัญญาบัตร ประจำปี ตามที่ได้ปฏิบัติมานั้น เพื่อยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการจัดทำบัญชีทูลเกล้าฯ จึงกำหนดระยะเวลาการดำเนินการ ดังนี้       ๑. การกำหนดระยะเวลาขอพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และพระราชาคณะ ๑.๑...

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา

โดยที่เป็นการสมควรให้มีประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากร และผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสาหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิดการปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ตลอดจนการดำรงตนในการกระทำความดีและละเว้นความชั่ว จึงกำหนดประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้ (๑) ยึดมั่น ส่งเสริม สนับสนุน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ รักษาผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ (๒) ซื่อสัตย์สุจริต...

แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ตามความในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย “กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดี ซึ่งเป็นพระภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยคำแนะนำของอธิการบดี” มาตรา ๑๘ ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย กำหนดว่า “สภามหามหาวิทยาลัย อาจแต่งตั้งรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี ไม่เกิน สองรูปหรือคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการมหาวิทยาลัยก็ได้ ทั้งนี้ โดยคำเสนอแนะของอธิการบดี” จึงเสนอผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็น เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑. พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร....