พระบัญชาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

969

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ได้ลงนามแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีหรือคณบดี ตามความในมาตรา ๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จำนวน ๗ รูป ประกอบด้วย
พระราชวรเมธี              รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
พระสุวรรณมธาภรณ์       ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
พระเมธีธรรมาจารย์        ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
พระโสภณวชิราภรณ์      รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
พระโสภณพัฒนบัณฑิต   รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น
พระราชปริยัติ              รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตพะเยา
พระครูปริยัติกิตติธำรง     รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์