แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัย

1069

เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงลงพระนามในพระบัญชาแต่งตั้งพระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชาโต) ดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒