ขอแสดงความยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินการปฏิบัติงาน ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

318