ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

443

ประชุมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๒๐๗ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำบลไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา