องค์ความรู้ และกระบวนงาน

35

ขั้นตอนการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย เสนอ ดร.ญาศุมินท์

ขั้นตอนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย เสนอนาย ธวัชชัย