มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (ฉบับที่ ๔)

606