แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ (COVID-19)

99