แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลอาคาร ๗๒ ปี พระวิสุทธาบดี (อาคารหอฉัน)

148