กำหนดพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค – ๑๙ (COVID-19) และมอบหมายผู้กำกับดูแลรับผิดชอบ

134

กำหนดพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค – ๑๙ (COVID-19) และมอบหมายผู้กำกับดูแลรับผิดชอบ

ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่การแพร่ระบาด