มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID – 19) (ฉบับที่ ๕)

224

ประกาศฉบับที่5

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID – 19) (ฉบับที่ ๕)