จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔

352
#ประมวลสาระสำคัญ #ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564
วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564
#สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับศ.ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ
#ขอแสดงมุทิตาแด่ศ.พิเศษจำนง ทองประเสริฐ เนื่องในอายุวัฒนมงคล92ปี
#ขอแสดงความยินดีกับนิสิตผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน