แนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ( COVID-19)

17
ประกาศศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ( COVID -19) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ( COVID-19)
​ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด – ๑๙ มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ศูนย์ควบคุมและป้องกันฯ หรือ ศปค.มจร จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID – 19) ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้
๑. ให้ผู้บริหาร บุคลากรและลูกจ้าง จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ณ สถานที่พัก (Work From Home) ในช่วงสถาณการณ์
โควิค – ๑๙ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามระดับชั้น ทุก ๗ วันทำการ
๒. ให้บุคลากร ลูกจ้าง นิสิตและผู้ที่พักอาศัยอยู่ในมหาวิทยาลัยต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว และต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ
​เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าส่วนงานหรือผู้กำกับดูแลว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง
​๓. เปิดประตูทางเข้า – ออก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉพาะประตูตรงกลางด้านหน้าเท่านั้น
บุคลากรและนิสิตของมหาวิทยาลัยจะต้องแสดงบัตรและติดสติกเกอร์ของมหาวิทยาลัย ทุกรูป/คน ส่วนบุคคลภายนอกทุก รูป/คน จะต้องแลกบัตร ณ จุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย
​๔. ผู้ที่มาปฏิบัติงานหรือติดต่องาน จะต้องผ่านการคัดกรองด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ณ จุดคัดกรองที่กําหนด และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด
​๕. การรักษาความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณอาคารและพื้นที่ของมหาวิทยาลัย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID – 19) มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และคณะ ดำเนินการตามความเหมาะสม
​๖. ให้ผู้กำกับดูแลรับผิดชอบอาคารต่าง ๆ ตามที่มอบหมายไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง กำหนดพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID – 19) และมอบหมายผู้กำกับดูแลรับผิดชอบ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ กำกับดูแลการใช้สอย การรักษาความสะอาด การพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคาร โดยประสานงานกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และคณะ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ให้ฝ่ายกิจการนิสิต กำกับดูแลบุคลากร ลูกจ้างและนิสิตที่พักอาศัยอยู่ภายในหอพักนิสิตทุกแห่ง เพิ่มความเข้มงวดการเข้า-ออกหอพัก รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
​๗. กรณีอื่นใดนอกเหนือจากนี้ มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สิน และคณะ พิจารณากำหนดและสั่งการ ตามที่เห็นสมควร และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิค – ๑๙ (COVID – 19) เป็นระยะ ๆ
​๘. ในส่วนของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการทุกแห่ง ให้นำแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID – 19) ไปปรับใช้โดยอนุโลม ตามความเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร
ประธานกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ( COVID-19)