มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๘)

13
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง 
——————————–
      ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๗) ลงวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังทราบแล้ว นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID-19) มีแนวโน้มทวีความรุ่นแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง (พระนครศรีอยุธยา) และบริเวณพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID-19)
เพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และยกระดับความปลอดภัยแก่บุคลากร ลูกจ้างและนิสิต ในการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงเห็นสมควรออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๘) เป็นแนวปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
   ๑. ให้จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ในกรณีมีการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนระหว่างเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศนี้
   ๒. ให้บุคลากรและลูกจ้างปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง (Work from home) โดยพร้อมรับการสั่งการหรือการติดต่อจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งต้องรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ให้รองอธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล มอบหมายงานให้บุคลากรและลูกจ้างปฏิบัติตามที่เห็นสมควร รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรและลูกจ้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
   ๓. ให้บุคลากรและลูกจ้างผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานหรือสถานที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
(๑) การรักษาความปลอดภัยสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
(๒) การดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
(๓) การดูแลโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงาน
(๔) การดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ คำพิพากษาหรือคำสั่ง ข้อตกลงหรือข้อสัญญาที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนหรือให้ทันตามกำหนดเวลา
(๕) การดูแลบุคลากร ลูกจ้างและนิสิตที่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย
(๖) การปฏิบัติหน้าที่อื่นใดอันจำเป็นหรือเร่งด่วนตามที่รองอธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล สั่งการหรืออนุญาต
ให้รองอธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล ปรับหรือลดวันหรือเวลาการมาปฏิบัติงานของบุคลากรตามวรรคหนึ่งให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
   ๔. ให้ทุกส่วนงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค – ๑๙ (COVID – 19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมทั้งใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการทุกด้าน เพื่อป้องกัน หลีกเลี่ยงหรือลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค – ๑๙ (COVID – 19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดกรอง การวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย
การรักษาระยะห่างสำหรับผู้มาใช้พื้นที่ การทำความสะอาดพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ และการจัดอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดให้เพียงพอต่อผู้มาใช้พื้นที่นั้น
   ๕. ในการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ทำการของมหาวิทยาลัย ขอให้ทุกส่วนงานงดจัดกิจกรรม และเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการมารวมกันของบุคคลเป็นจำนวนมากในสถานที่เดียวกัน
   ๖. ในกรณี การฉันภัตตาหารเช้าและเพลของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตฝ่ายบรรพชิตที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมถวาย ในช่วงภาวะวิกฤตเช่นนี้ ให้แต่ละรูปมารับภัตตาหารและนำกลับไปฉันที่พักของตนเอง
   ๗. ให้รองอธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงานที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล อาจกำหนดรายละเอียดหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร ลูกจ้างและนิสิต เพื่อดำเนินการใด ๆ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับความในประกาศฉบับนี้ก็ได้
   ๘. ให้บริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างและจ้างเหมาบริการในมหาวิทยาลัย สั่งการและกำกับดูแลคนงานปฏิบัติตามมาตรการของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
   ๙. กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิค – ๑๙ (COVID – 19) หรือ ศปค. มจร เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔
พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร