มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ฉบับที่ ๑๐

25
ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID – 19) ฉบับที่ ๑๐
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔