รางวัลโล่เกียรติยศ (ATI AWARD 2020)

22
รางวัลโล่เกียรติยศ (ATI AWARD 2020)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้รับรางวัลโล่เกียรติยศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ITA Awards ๒o๒o) หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารางวัลดังกล่าวจะเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมให้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัยได้เป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ในด้านการบริหารงานโดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการสร้างระบบคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร และเป็นหน่วยงานที่เป็นความหวังของประเทศชาติและประชาชน ในการร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไป เพื่อสร้างภาพลักษณ์ความโปร่งใสให้กับประเทศไทยในสายตาของนานาอารยะประเทศ และยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index :CPI) ของประเทศไทย