ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องผลการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีมาก และผู้มีคุนูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔

29
ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เรื่องผลการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีมาก และผู้มีคุนูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔
ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ คัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีมาก และผู้มีคุนูปการต่อการใช้ภาษาไทย ต่อเนื่องทุกปี นั้น
ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกที่ใช้ภาษาไทยอย่างเป็นประจักษ์อย่างกว้างขวางผู้มีผลงานสร้างสรรค์ด้านภาษาไทย ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการคัดเลือกผู้ที่สมควรยกย่องอย่างยิ่ง ด้านคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย คือ ๑) พระราชปริยัติมุนี (เทียบ สิริญาโณ) คณบดีคณะพุทธศาสตร์ ๒) มูลนิธิศาสตราจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยขอแสดงมุทิตาด้วยความยินดียิ่ง