“บุรพาจารย์ : เรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต กับการขับเคลื่อน มจร “

92

“บุรพาจารย์ : เรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต กับการขับเคลื่อน มจร “

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ของทุกปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีระลึกถึงบูรพาจารย์ผู้มีคุณูประการต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งปีนี้ ได้จัดพิธีระลึกถึงบูรพาจารย์ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

โดยได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงานบุรพาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๔

พร้อมกิจกรรมเสวนา “บุรพาจารย์ : เรียนรู้อดีต เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต กับการขับเคลื่อน มจร “ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๔ ท่าน ประกอบด้วย
๑) พระเทพเวที, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต
๒) พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
๓) ศ.พิเศษ ร้อยโทบรรจบ บรรณรุจิ อาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์
๔) พลตรีไชยนาจ ญาติฉิมพลี นายกสมาคมศิษย์เก่า มจร คนที่ ๑๐

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป /ผู้ดำเนินรายการ

และได้รับความเมตตาจาก พระเทพปวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวปิดงานพิธีบูรพาจารย์

ในพิธีดังกล่าว สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นำโดย พระครูสิริสารบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และดร.ญาศุมินท์ อินทร์กรุงเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากร สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันระลึกถึงคุณูปการต่อบูรณ์จารย์ ดังกล่าว