โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าสำนักงาน

104

ด้วยสำนักทะเบียนและวัดผล ร่วมกับ สถาบันภาษา มจร จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าสำนักงาน วันอังคารที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

โครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเจ้าหน้าสำนักงาน ครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมให้นโยบายและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความสำคัญของภาษากับงานให้บริการ”

พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน ผศ,ดร. ผู้อำนวยการสถาบันภาษา กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม

โครงการอบรมครั้งนี้ ได้วิทยากรฝีมือดีมาให้ความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย คืออาจารย์สิรินดา สายลุน (เอม่า) จากสถาบันภาษาอังกฤษเอม่า เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย นำโดยพระครูสิริสารบัณฑิต ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ดร.ญาศุมินท์ อินทร์กรุงเก่า รองผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้เติมเต็มเคล็ดลับ ในทักษะที่วิทยากรมอบให้ในครั้งนี้ด้วย