มจร เตรียมความพร้อม จัดตั้ง Community Isolation

105

มจร เตรียมความพร้อม จัดตั้ง Community Isolation เพื่อช่วยเหลือผู้ช่วยจากเชื้อไวรัสโควิด ๑๙

พระเทพปวรเมธี (ป.อ.พฺรหฺมรํสี), รศ.ดร. รองเจ้าคณะภาค ๑๕ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และประธานศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำรวจและตรวจเช็คความพร้อมของสถานที่เพื่อจัดตั้ง Community Isolation หรือคือ การดูแลตนเองในระบบชุมชนให้กับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชน ผู้ที่สามารถเข้ารับบริการได้ ได้แก่ ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่มีอาการไม่รุนแรงที่ยังอยู่ในระหว่างการรอเตียง

โดยมี สส.สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภอวังน้อย และนายนครินทร์ อาจหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บริเวณอาคารหอสมุดวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ซึ่งจะใช้เป็นCommunity Isolation สามารถรองรับได้ประมาณ 350-400 เตียง ในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ซึ่งทางภาครัฐและมหาวิทยาลัยจะเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมโดยเร็ว เพื่อผู้ป่วยโควิด-๑๙ ที่ยังไม่ได้รับช่วยเหลือต่อไป