มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗

133

ประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗

แก้ไขปรับปรุง ข้อ ๓ มาตรการสำกรับการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายใน อว. โดยใช้ข้อความต่อไปนี้

“ให้ปรับปรุงมาตรการการทำงานที่บ้าน Work From Home หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายใน อว. ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พิจารณาการขั้นสูงสุด และมุ้งเน้นการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรมโดยวิธีอิเล็กทรอนิกค์ให้มากที่สุด”

“ในพื้นที่อื่นให้หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้บริหารหน่วยงานพิจารณาระดับความเสี่ยงและบริบทของพื้นที่ตามข้อกำหนด เพื่อกำหนดสัดส่วนการทำงาน Work From Home หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งหรือสลับวันหรือการเหลื่อมเวลาการเข้าปฏิบัติงานตามความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อลดการเดินทางและการสัมผัสเชื้อ”

ทั้งนี้ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

17-AnnCovid มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ ๑๗