จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๗

451
๑๘ วาระการประชุม
๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติเทียบตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์
๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาใหนิสิตทกำลังจะพ้นสภาพ
๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรอภิธรรมบัณฑิต
๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
๔.๗ เรื่อง ขออนุมัติสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษารายวิชาสามัญเพิ่มเติม (ป.ธ. ๓.)
๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแผนการรับนิสิต Panerai Replica หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
๔.๙ เรื่อง ขออนุมัติการปรับเพิ่มจำนวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษา ๑ – ๓ และการ ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ใน มคอ. ๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) ของ ส่วนกลาง วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์
๔.๑๐ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสงฆ์ชลบุรี
๔.๑๑ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยา เขตเชียงใหม่
๔.๑๒ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสตูร ระดับปริญญาตรี
๔.๑๓ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสตูร Omega Replica ระดับบัณฑิตศึกษา
๔.๑๔ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาเขตเชียงใหม่
๔.๑๕ เรือง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิทยาเขตบาฬึศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
๔.๑๖ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาเขตอุบลราชธานี
๔.๑๗ เรื่อง ขอความเห็นชอบใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากงบลงทุนของมหาวิทยาลัยส่วนกลางและวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๔.๑๘ เรื่อง ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยกองทุนพัฒนาสำนักทะเบียนและวัดผล พ.ศ. …