จรรยาบรรณการปฏิบัติงาน สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

417

***คู่มือการปฏิบัติงานจรรยาบรรณบุคลากรสำนักงาน

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีหน้าทีเป็นส่วนสนับสนุนด้านการศึกษา ในระดับสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ถือเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับต้น ๆ หากบุคลากรประพฤติปฏิบัติตนมี่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากร และนิสิตในมหาวิทยาลัย Panerai Replica ย่อมจะส่งผลให้การพัฒนานักศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติในอนาคต

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย fausse audemars piguet โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมและกำกับดูแลให้บุคลากร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

 

พระครูสิริสารบัณฑิต

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย