หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ และอาจารย์ประจำหลักสูตร

1082

คู่มือ…หลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศใช้เพื่อเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา Omega Replica Watches รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา

เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. Omega Replica ๒๕๕๘ จึงได้จัดทำคู่มือหลักเกณฑ์การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ และเป็นแบบอย่างในการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ในแต่ละหลักสูตร ในแต่ระดับการศึกษา

พระครูสิริสารบัณฑิต

ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย