การประเมินสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

76

คู่มือ การประเมินสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมเล่ม

คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานตาม มาตรา ๑๙ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบและประเมินผลของสภามหาวิทยาลัย

คู่มือฉบับนี้เป็นองค์ความรู้ หลักการและขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๑๙ และยังเป็นการสร้างกรอบแนวคิดในการติดตามประเมินผลต่อไป