ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

415
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น.การประชุมออนไลน์ ระบบ Zoom
ณ ห้องประชุม ศาลาการเปรียญ ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม
วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ omega replica มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาให้นิสิตที่กำลังจะพ้นสภาพ
๔.๒ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ breitling replica watches และดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา (ป.วน.) วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน เฉลิมพระเกียรติฯ
๔.๔ เรื่อง ขออนุมัติปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่
๔.๕ เรื่อง ขออนุมัติปรับกรอบการจัดสรรงบประมาณ omega replica และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย