ประกาศสำนักนายรัฐมนตรี

183

ประกาศสำนักนายรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งราชบัณฑิต
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง omega replica watches ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท บรรณรุจิ เป็นราชบัณฑิตประเภทวิชาปรัชญา สาขาศาสนศาสตร์ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

ศาสตราจารย์พิเศษ ร้อยโท บรรณรุจิ