จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๐มติประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

96

จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๐ มติประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔