รองอธิการบดีฝ่ายบริหารขับเคลื่อนงานในกำกับตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯระยะที่ ๑๒

1056

พระราชวรเมธี,รศ.ดร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มีการจัดประชุมรายงานผลการทำงานในกำกับและประชุม ขับเคลื่อนงานในกำกับตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒ ในสำนักงานอธิการบดี พร้อมมอบนโยบายปฏิบัติตามแผนระยะที่ ๑๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันที่   มิถุนายน ๒๕๖๑  ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร วังน้อย