จดหมายข่าวสภามหาวิทยาลัย ปีที่ 2 ฉบับที่ 12 วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

287

ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔

วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ณ ห้องประชุม ศาลาการเปรียญ ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม

วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

วาระที่ ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

         ๑.๑  เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ                                                                           

         ๑.๒  เรื่องที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ                                                                          

๑.๒.๑ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

๑.๒.๒ เรื่อง ประกาศกระทรวง อว เรื่อง การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔

๑.๒.๓ เรื่อง พิธีประสาทปริญญาประจำปี ๒๕๖๔

๑.๒.๔ เรื่อง แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม         

วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ เรื่อง ขออนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์

๔.๒   เรื่อง ขออนุมัติตำแหน่งทางวิชาการ breitling replica watches ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์

๔.๓   เรื่อง ขออนุมัติหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

๔.๔  เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี๒๕

๔.๕  เรื่อง ขออนุมัติข้อตกลงความร่วมมือ omega replica watches (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ Fuzhou Kaiyuan Temple (ต่ออายุ)

๔.๖ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสำนักทะเบียนและวัดผล