แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี

72

อาศัยอำนาจแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐

มาตรา ๒๗ อธิการบดีมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้

(๑) บริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดรวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

(๒) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ cartier replica watches สถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการนิสิต

(๔ ) บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอนอาจารย์ เข้าหน้าที่และลูกจ้าง รวมทั้งดำเนินการบริหารงานบุคคลตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

(๕ ) เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการทั่วไป

(๖) จัดทำและเสนอรายงานประจำปีเกี่ยวกับกิจการด้านต่างๆ cheap breitling replica ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยและมหาเถรสมาคม

(๓ ) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยหรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

       เพื่อให้การบริหารงานวิทยาลัยเป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดรวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย จึงแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี ดังรายนามต่อไปนี้

๑. แต่งตั้งที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ด้านนิติการ (ดร.กฤษฎา ดิษบรรจง)

๒. แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหาร (ศ.สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี)

๓. แต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดีด้านกิจการทั่วไป (ผศ.ดร.วราวุธ ตีระนันทน์)

๔. แต่งตั้งงที่ปรึกษาอธิการบดีด้ายกฎหมาย (นายบุญส่ง น้อยโสภณ)