รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔

290

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๘
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๓๓
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๔๘
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๖๗
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๘๒
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๐๒
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๑๙
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๔๒
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๖๑
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๗๔
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๘๘
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑๙๙

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔

อีบุ๊ค รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔