แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี

421

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี

      สืบเนื่องจากการที่ได้มีพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งให้พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมมาปญโญ), ศาสตราจารย์ เป็นอธิการบดีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ดำเนินไปด้วยความ เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ (๑) (๒) และ (๔๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา ลงกรณราชวิทยาลัย .ศ. ๒๕๔- จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นรักษาการรองอธิการบดี ประกอบด้วย :

คำสั่งแต่งตั้ง รก.แทนรองอธิการบดี ๒๕๖๕