การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕

138

ประกาศหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรื่อง การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อให้การแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองต่อการดำเนินงานตามแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย ในปัจจุบันได้ จึงเห็นสมควรแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติ่ม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๙ (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔ㆍ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕’๖๕ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาสมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนงาน

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๕”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้แบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนี้

“(๒๑)มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย แบ่งส่วนงานออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

(๒๑.๑) สำนักงานวิทยาลัย

(๒๑.๒) สำนักงานวิชาการ”

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

พระพรหมวชิราธิบดี

นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การแบ่งส่วนงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๕