พระบัญชาแต่งตั้งอธิการบดี มจร

203

ด้วยสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ), ศ.ดร. เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมทั้งดำเนินการขอให้สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ความทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ได้มีพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแต่งตั้ง พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ), ศ.ดร. เป็นอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕