นัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เป็นวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

1584