ขอเชิญเข้าร่วมพิธีรับพระบัญชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้ง พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารวิปัสสนาธุระ

627